۳۰
اردیبهشت

اهمیت خشک بودن سنگ قبل از ماستیک کاری

هرچقدر سنگ خشک تر باشد و با دمای بین ۶۰ تا ۱۰۰ درجه به کارتک زن برسـد، ماستیک بهتـر خشـک می شـود و رزین کار(ماسـتیک کـار) می تـواند نـازک...

مطالعه کنید: