۲۷
خرداد

مکان مناسب ترکیب هاردنر با ماستیک کجاست؟

پیشنهاد میکنیم حتما ترکیب ماستیـک با هاردنر را ابتـدا در سطح دیگری غیر از سنـگ انجام دهید و بعد ترکیـب مورد نظر را روی سنگ منتـقل کنید تا ماستـیک...

مطالعه کنید: