۲۳
خرداد

مقاومت به ضربه در ماستیک سنگ

یکـی از فاکتـورهـای مهـم در شناخـت ماستـیک سنـگ مرغوب که میتواند به خوبی از سنگ شمـا محافظـت کند مقاومت در برابر ضربه است هیچکس نمیتواند از ضربه نخوردن سنـگ...

مطالعه کنید: