۲۶
اردیبهشت

مشکلات عدم فاصله گذاری بین سنگ های ماستیک کاری شده هنگام خشک شدن

بخار شدن آب داخل سنگ عرق کردن سنگ به دلیل گرما پایین آمدن کیفیت ساب به طور معمـول رزین هـا بر اساس سختـی برگشـت پذیـری واکنـش، به دو دسـته...

مطالعه کنید: