۲۳
اردیبهشت

چرا باید سوراخ های ریز سنگ پر شوند؟

به این موضوع اشـاره کـردیم که در صـورت سبـک بودن وزن حجمی ماستیک شـما قادر نخواهیـد بود که خلل و فرج ریز سنگ ها را پر کنید. این امر...

مطالعه کنید: