۰۳
تیر

عامل افت براقیت سنگ چیست؟

اگر ماستیک به صورت سطحـی خشـک نشود، برداشـت آن از سطح سنگ و صیقل پذیری آن به شـدت افت پیدا می کند. دقت کنید حتما فشار ساب و ترتیب...

مطالعه کنید: