چرا اکثر رزین های موجود به مرور زمان به سمت تغییر رنگ و زرد شدن میروند!
۰۲
آذر

چرا اکثر رزین های موجود به مرور زمان به سمت تغییر رنگ و زرد شدن میروند!

. خوشبختـانه در رزین هـای آرکا استفـاده از مواد مهار کنـنده اشـعه UV و تثبیت کننده هـا به طولانی شـدن عمر مفیـد و تاخیر در روند تغییر رنگ به...

مطالعه کنید: