۱۹
اردیبهشت

دلیل اهمیت وزن ماستیک

سبـک و سنگیـن بـودن بیـش از حد مـاستـیک نشـانه نامرغوب بودن آن اسـت! ماستیک سنگ وزن حـجمی استـاندارد مشخصـی دارد. اگر ماستیک با وجود حجمش سبک باشد نمـیتواند خلل...

مطالعه کنید: