۲۹
فروردین

مزایای استفاده از رزین UV

ساختـار این رزیـن هـمانند سایر رزین هـا اسـت با ایـن تفاوت که هاردنر آن اشعه UV است. در رزین UV هیچ نوع هاردنر شیمـیایـی استفـاده نشده است. این رزین...

مطالعه کنید: