۳۰
خرداد

نحوه حرکت کاردک هنگام ماستیک کاری

باید دقت کنید که مقدار مصرف ماستیک با زمان کاردک زنی متناسب باشد زیرا کاردک زنی بیش از حد باعث سـیّال شـدن ماستیک قبل از اتمام آن می شود...

مطالعه کنید: