۰۲
اردیبهشت

جلوگیری از نشست رزین

یکـی از مشکلاتـی که کاربـران هنـگام رزیـن کـاری با آن مواجه هستند نشست رزین است. برای پیشـگیـری از این اتفـاق باید سـوراخ هـای درشـت سنگ را با وصله کردن...

مطالعه کنید: