۰۲
خرداد

اهمیت فاصله گذاری سنگ ها بعد از ماستیک کاری (جهت خشک شدن)

ماستیک جزء مواد و محصولاتـی اسـت که برای آب بنـدی و درزگیری از آن استفاده می شود. این ماده به شکل خمیـر بوده و به صـورت تـک جـزئی یا...

مطالعه کنید: