۲۰
خرداد

چرا الاستیسیته در ماستیک بسیار مهم است؟

زمانی که سنگ شما در مقابل نوسـانات دمایـی یا فشـار وزن قرار میگیرد این ماستیک است که اجازه تغییر شـکل را به سنگ نمی دهد. کِشـسـانی یـا الاستـیسیـتـه (Elasticity)  خـاصـیـت تغییـرشـکل به...

مطالعه کنید: