۲۴
تیر

پولیش سنگ بدون رزین و ماستیک؟

فراوری سنـگ های ساختـمانـی شامل دو موضـوع کلـی رزین (ماستیک

کاری) و پولیش سنگ است. برای دستیابی به کیفیتی ایـده آل و مطـلوب

باید هر دو موضوع را به یک نسبت مورد توجه قرار داد. متاسفانه گاهی

دیده می شود که برخی تولید کنندگان به دلیـل آموزش هـای سنتـی

اهمیـت پولیـش در نظرشان بیشتـر از رزیـن (ماستـیک کاری) اسـت و

ایـن موضـوع معضلی است که باعث می شود…

شانس فروش آنها کمتر شـود و حتـی علی رغـم کیفیـت خوب سنگـی که

دارند نسـبت به نمـونه هـای خـارجـی شانس فروش کمتری در بازارهای

جهانی پیدا کنند. تقریبا تمام سنـگ های سـاختمانـی از نظـر ویژگـی های

مکانیکی دارای خاصیت تردی و شکنندگی هستـند که به دلیل وجود تـرک

و حفـره در آنـهاست و رفع این نقیـصه ذاتی در سنگ ها تنها با رزین و

ماستیـک کاری قابل رفع و ارتقا می باشد…

بنابر این اجرای بهترین پولیش ها که سبب چشم نوازی سنگ هستند

بدون اهمیت به رزین و ماستیک کاری و یا استفاده از رزین و ماستیک

جهت تقویت سنگ بدون اجرای یک پولیش با کیفیت نمیتوانند به تنهایی

ضامن یک فراوری حرفه ای باشند.