۲۰
تیر

این ماستیک را نخرید!

متـاسفـانه برخی تولید کنندگان ماستیـک برای دریـافت مبالـغ بیشـتر از

تولیـد کنـندگـان سنـگ، وزن ماستیـک تولیدی خود را با افـزودن

پودرهای معدنـی بی ارزش بالا می برند! وزن بالای ماستیک سنگ به هیـچ

وجه نشـانه کیفیـت بالای آن نیست. سنگین بودن و حتی سبـک بودن

بیش از حد ماستیـک یکی از نشانه های نامرغوب بودن آن است…..

ماستیک وزن حجـمی استـاندارد و مشخـصی دارد. اگر مـاستیـک نسبت

به حجمش سبـک باشد نمیتواند خلل و فـرج سنـگ ها را به خوبـی پر

کند…..

از طرفـی اگر یک ماستیـک علی رغـم وزن سنگیـن خود نتوانست خلل و

فرج سنگ را به خوبی پر کند و یا پس از مدتی به شدت افت کیفیت پیدا

کرد جـای تعجب نـدارد زیرا این ماستیـک بخـش قابل توجـهی از وزن خود

را به حضور پودرهای معدنـی بی ارزش اختصاص داده و شـما نیز بیش از

ارزش و کارایی واقعی آن هزینه کرده اید!