۱۷
تیر

ماستیک و محافظت از سنگ مرمریت

سنگ های مرمریت یکی از زیباترین و متنوع ترین سنگ های ساختمانی

هستند که نسبت به تراورتن دارای خـلل و فرج کمتـری هستـند اما آنها

نیـز به دلیل ویژگـی های سـاختـاری نسـبت به هوازدگـی و یخبنـدان و

جذب آب حساس می باشند. در یک تقسیم بندی مرمریت ها در دو دسته

ماسه سنگ و آهکی قرار می گیرند. مرمریت هایی که در دسته ماسه سنگ

ها هستند. معمولا از دانه های کوارتز تشکـیل شـده اند و به وسـیله

عناصر سیمانی در بافت خود به هم متصل می باشند…

ماسـه سنـگ هـای سخـت و با جذب آب کـم دارای عمر زیادی هسـتند

اما انواع نرمتـری نیز دارنـد که در مقـابل یخبندان و هوازدگی ضعیفتر می

باشند. دسته دیگر مرمریت ها که سنگ های آهکی هستند غالبا تخلخل

بیشتـری در بافـت خود دارند و به همین دلیـل جذب آب بیشتری داشته

و سریعتر خراب می شوند. مـاستـیک هـا و رزیـن هـای مخـصوص فراوری

سـنگ مرمریـت تنها گزینه هـایی هستـند که می تواننـد تا حد بـسیـار

زیـادی قابلیـت ها و طول عمـر آنـها را افزایـش دهند…..

خوشبختانه بافت مرمریـت به گونـه ای است که امـکان پیاده سازی

نقـش ها روی آن به راحتـی فراهـم بـوده و همچنین سـاب پذیـری

بالایـی دارند که این سنـگ را از سایر سنگ ها متمایز کرده. بدیهـی است

نقـش مـاستیـک کـاری و رزیـن کـاری در مرمریت های ضعیف تر اهمیت

بیشتری دارد.