۱۴
تیر

پرداخت سنگ قبل از ماستیک (رزین کاری)

قبل از ماستیک (رزین کاری) باید سطح سنگ به اندازه کافی پرداخت شده

باشد تا خطوط حاصل از سگمنت ها کاملا برطرف شده تا بعد از رزین کاری

نیازی به برداشت از سطح سنگ نباشد. در صورت برداشت از سطح سنگ

احتمالا حفره های ریز و خالی یا دهانه حفره های جدید باز خواهد شد!

ماسـه سنـگ هـای سخـت و با جذب آب کـم دارای عمر زیادی هسـتند

اما انواع نرمتـری نیز دارنـد که در مقـابل یخبندان و هوازدگی ضعیفتر می

باشند. دسته دیگر مرمریت ها که سنگ های آهکی هستند غالبا تخلخل

بیشتـری در بافـت خود دارند و به همین دلیـل جذب آب بیشتری داشته

و سریعتر خراب می شوند. مـاستـیک هـا و رزیـن هـای مخـصوص فراوری

سـنگ مرمریـت تنها گزینه هـایی هستـند که می تواننـد تا حد بـسیـار

زیـادی قابلیـت ها و طول عمـر آنـها را افزایـش دهند…..

خوشبختانه بافت مرمریـت به گونـه ای است که امـکان پیاده سازی

نقـش ها روی آن به راحتـی فراهـم بـوده و همچنین سـاب پذیـری

بالایـی دارند که این سنـگ را از سایر سنگ ها متمایز کرده. بدیهـی است

نقـش مـاستیـک کـاری و رزیـن کـاری در مرمریت های ضعیف تر اهمیت

بیشتری دارد.