۱۰
تیر

بستن حفره های سنگ قبل از ماستیک کاری

بهتر اسـت خلل و فرج بزرگ سـنگ که طرف دیگر آن باز است را قبل از

رزین کاری با وسایل یا موادی از قبـیل نـوار چسب، سنگ ریزه یا… مسدود

کنید تا از خروج احتـمالی ماستیک تحت فشار کاردک جلوگیری شود. زیرا

این موضوع باعث می شود هنگام پرداخـت یا سنـگ شکسته شود یا به

علت فشار از طرف مخـالف، ماستیک از حفره خارج شود.