۰۶
تیر

تاثیر منفی رطوبت و گرد و غبار قبل از ماستیک کاری

برای چسبندگی و هرچه بهتر خشک شدن ماستیک لازم اسـت پلاک هـای

سنگـی قبل از ماستیـک کاری کامـلا خشک شده باشند. کوچکترین آثار

رطوبت باقی مانده در سنـگ سبب افـت چسبندگی در ماستیک می

شود…

همچنین قبل از ماستیک کاری باید هرگونـه گرد و غبار را نیز از سطح

سنگ پاک کنید زیرا گرد و غبار باعـث تغیـیر رنگ ماستیک می شود.

هرچه سنگ روشن تر باشد وجود گرد و غبار سبب تغـییر رنگ بیشتری در

آن می شود.