۰۳
تیر

عامل افت براقیت سنگ چیست؟

اگر ماستیک به صورت سطحـی خشـک نشود، برداشـت آن از سطح سنگ

و صیقل پذیری آن به شـدت افت پیدا می کند. دقت کنید حتما فشار

ساب و ترتیب لقمه ها متنـاسب با برداشت ماستیک روی سنگ باشد. در

غیر این صورت با برداشت از سطح سنـگ خلل و فرج ریز خالـی می شـود

و یا دهـانه حفـره هـای دیـگری باز می گردد.