۳۰
خرداد

نحوه حرکت کاردک هنگام ماستیک کاری

باید دقت کنید

که مقدار مصرف ماستیک با زمان کاردک زنی متناسب باشد زیرا کاردک زنی

بیش از حد باعث سـیّال شـدن

ماستیک قبل از اتمام آن می شود بهتر است که حرکت کاردک به صورت

۴۵ درجه و به تمـام جهات انجام شود تا ماستیـک به تمام دیـواره های

حفره بچسبد.