۲۷
خرداد

مکان مناسب ترکیب هاردنر با ماستیک کجاست؟

پیشنهاد میکنیم حتما ترکیب ماستیـک با هاردنر را ابتـدا در سطح دیگری

غیر از سنـگ انجام دهید و بعد ترکیـب مورد نظر را روی سنگ منتـقل

کنید تا ماستـیک کاری به صورت یکدست و یکنواخت انجام شود. اگر

ماستیـک و هـاردنـر را روی سنگ تـرکیـب کنیـم بـه احتمال زیاد به خوبی

با هم ترکیب نمی شوند وبه همیـن دلیل برخی از حفره هـای سنـگ به

طور مجـزا با هاردنـر یا ماستیـک به تنهایـی پر شـده و سـطح سنگ

یکدست نمی شود.