۲۰
خرداد

چرا الاستیسیته در ماستیک بسیار مهم است؟

زمانی که سنگ شما در مقابل نوسـانات دمایـی یا فشـار وزن قرار میگیرد

این ماستیک است که اجازه تغییر شـکل را به سنگ نمی دهد.

کِشـسـانی یـا الاستـیسیـتـه (Elasticity)  خـاصـیـت تغییـرشـکل به

صـورت بازگـشت پذیـر بودن (ارتجاعی) محیط و مواد است . در صورت

«الاستیک» بودن ماستیک، شکل و اندازه سنگ پس از حذف نیرو (فشار

وزن یا تغییر دما) به حالت اولیه خود بازمی‌گردد…..

سنگهـا به صورت مـداوم تحـت فشـار وزن و نوسـانـات دمـایی هسـتند

که البـته به صـورت طبیعـی کـمابیـش مقداری خاصیت الاستیـسـیته

دارنـد اما وظـیفه اصـلی مقابله با این تغیـیرات را ماستیک انجام می

دهد. در صورت دارا بودن قـدرت شیمیایـی ماستیـک به لحاظ الاستیسیته

موجود در آن، میتوانید نسبت به عوارض ذکر شده آسوده خاطر باشید.