۰۶
خرداد

تاثیر کاردک مناسب در ماستیک کاری

برای ماستیک کاری حتما کاردک نرم و فنری تهیه کنید تا وقتی کاردک روی

سنگ کشیده می شود ماستیـک داخل سوراخ سنگ پف کند. این امر

باعث می شود بعد از رفتن سنگ ماستیـک کاری شده زیر ساب با نشست

ماستیـک و گود شـدن سوراخها مواجه نشوید.