۰۲
خرداد

اهمیت فاصله گذاری سنگ ها بعد از ماستیک کاری (جهت خشک شدن)

ماستیک جزء مواد و محصولاتـی اسـت که برای آب بنـدی و درزگیری از آن

استفاده می شود. این ماده به شکل خمیـر بوده و به صـورت تـک جـزئی

یا دو جزئی برای پر کردن خلل و فرج طبیعی در سنگهای استـخراج شده از

معادن استفاده میشود . علاوه بر این خمیر ماستیک در برابر عوامل جوی

پایدار بوده و حالت خود را به صورت طبیعـی بعد از جـذب در سنگ حفظ

میکند و همانند پوششی محافظ سلامت سنگ استفاده شده را تضمین

میکند.