۳۰
اردیبهشت

اهمیت خشک بودن سنگ قبل از ماستیک کاری

هرچقدر سنگ خشک تر باشد و با دمای بین ۶۰ تا ۱۰۰ درجه به کارتک زن

برسـد، ماستیک بهتـر خشـک می شـود و رزین کار(ماسـتیک کـار) می

تـواند نـازک تر رزیـن کاری کند ….

و به این شکل رزین (ماستیک) زیاد روی سنگ نمی ماند، که البته باعث

می شود مصرف رزین (ماستیک) به حـداقل رسیـده و کیفیـت رزین

(ماستیک) سنگ بهتر می شود.

به طور معمـول رزین هـا بر اساس سختـی برگشـت پذیـری واکنـش، به

دو دسـته اشـباع (ترموپلاستـیک) و غیر اشباع (ترموست) تقسیم می

شوند. رزین های دو گروه به طور گسترده ای استفـاده می شـوند. رزین

های ترموپلاستیک (گرمانرم) اساسا پلیمرهایی هستند که با افزایش دما

بدون تغـییر شـیمیایـی ذوب می شوند و میتوانند بارها پس از سرد شدن

ذوب شده و دوباره سخت شوند. در زنجیره مولکولـی چنیـن رزیـن هایـی

پیوندهـای بسیـار شدیدی بین مولکول ها وجود دارد….

رزین پلی پروپیلن نمونه ای از ترموپلاستیک است. در نقطه مقابل آنها

رزین های ترموست هستند که پس از ترکیب با هاردنـر یا خشـک کن یا

تسـریع کننـده واکنش، شـروع به واکنشـی غیـر قابـل بـرگشـت کـرده و

سـخت میشوند. ترموست (گرمـاسـخت) با حـرارت دیـدن ایجاد واکنـش

شیمیـایـی کـرده و در نتیـجه وزن آن بـالاتـر رفتـه و بـه یکپارچگی می

رسد، به عنوان مثال رزیـن پلـی اسـتر یک ترموست است.