۲۶
اردیبهشت

مشکلات عدم فاصله گذاری بین سنگ های ماستیک کاری شده هنگام خشک شدن

  • بخار شدن آب داخل سنگ

  • عرق کردن سنگ به دلیل گرما

  • پایین آمدن کیفیت ساب

به طور معمـول رزین هـا بر اساس سختـی برگشـت پذیـری واکنـش، به

دو دسـته اشـباع (ترموپلاستـیک) و غیر اشباع (ترموست) تقسیم می

شوند. رزین های دو گروه به طور گسترده ای استفـاده می شـوند. رزین

های ترموپلاستیک (گرمانرم) اساسا پلیمرهایی هستند که با افزایش دما

بدون تغـییر شـیمیایـی ذوب می شوند و میتوانند بارها پس از سرد شدن

ذوب شده و دوباره سخت شوند. در زنجیره مولکولـی چنیـن رزیـن هایـی

پیوندهـای بسیـار شدیدی بین مولکول ها وجود دارد….

رزین پلی پروپیلن نمونه ای از ترموپلاستیک است. در نقطه مقابل آنها

رزین های ترموست هستند که پس از ترکیب با هاردنـر یا خشـک کن یا

تسـریع کننـده واکنش، شـروع به واکنشـی غیـر قابـل بـرگشـت کـرده و

سـخت میشوند. ترموست (گرمـاسـخت) با حـرارت دیـدن ایجاد واکنـش

شیمیـایـی کـرده و در نتیـجه وزن آن بـالاتـر رفتـه و بـه یکپارچگی می

رسد، به عنوان مثال رزیـن پلـی اسـتر یک ترموست است.