۲۳
اردیبهشت

چرا باید سوراخ های ریز سنگ پر شوند؟

به این موضوع اشـاره کـردیم که در صـورت سبـک بودن وزن حجمی

ماستیک شـما قادر نخواهیـد بود که خلل و فرج ریز سنگ ها را پر کنید.

این امر سبب میشود که سنگ چندان زیبا به نظـر نرسد، اما موضوعی که

از زیبایی نیز میتواند مهم تر باشد. مقاومت و استحکام سنگ است….

رعایت وزن حجمی ماستیک موضوعی است که هر تولید کننده ماستیکی

آن را انجام نمیدهد، شاید در طول فصل گرم سال مشکل خاصـی به وجود

نیایـد اما این سوراخ های پر نشده در زمستان به دلیل افـت دما و فشـار

سـرما به تـرک خـوردگـی و در بلـنـد مدت نهایتـا به شکستگی سنگ می

انجامند! پس لازم است در هنگام خرید ماستیک به صورت جـدی این

نکته را مد نظر داشته باشید تا خیال شما از مشکـلات احتمالی آسوده

باشد.

مشاورین آرکا در اسرع وقت پاسخگوی نیاز شما هستند و در صورت نیاز به

مشاوره به صورت رایگان در خدمت شما تولید کننده عزیز خواهیم بود.