۰۲
اردیبهشت

جلوگیری از نشست رزین

یکـی از مشکلاتـی که کاربـران هنـگام رزیـن کـاری با آن مواجه هستند نشست رزین است. برای پیشـگیـری از این اتفـاق باید سـوراخ هـای درشـت سنگ را با وصله کردن بپوشانیـد و از انجام رزین کـاری به صورت سطحی خودداری کنید. اگر رزیـن کـاری به صورت سطحی انجام شـود با اولیـن تماس کلگی ساب رزین کاملا از بین می رود…

عامل دیگری که سبب نشست می شود، پیدایـش سوراخ های جدید در سطح سنگ به علت سابیـده شـدن بیش از اندازه بعد از رزین کاری است. در صورت رعایت این موارد بعد از رزین کاری شاهد سوراخ های ریز و درشت و نشست در سنگ نخواهیم بود.

مشاورین آرکا در اسرع وقت پاسخگوی نیاز شما هستند و در صورت نیاز به مشاوره به صورت رایگان در خدمت شما تولید کننده عزیز خواهیم بود.