۲۱
اسفند

دو نوع رزین پلی استر غیر اشباع را میشناسید؟

رزیـن پلـی اسـتر غیـر اشـباع در دو نـوع اورتـوفتـالیـک و ایزوفتالیک در

بازار موجود است. تقـریبـا کـاربرد هر دوی آنها مشـابه اسـت اما تفـاوت

آنـها در استحکام مکانیکی و مقاومت شیمیایی آن ها می باشد. معمولا در

استفاده های دقیـق و مهندسـی شـده تر از رزین ایزوفتالیک استفاده می

شود.

رزین پلی استر غیر اشباع در صنایع مختلفی کاربرد دارد. از جمله مهمترین

آنها عبارتند از:

انواع سنگ صنایع هوایی و دریایی مجسمه سازی لوله سازی فایبرگلاس و ….