پوشش برای محافظت یا زیبایی سنگ ؟
۰۷
اسفند

پوشش برای محافظت یا زیبایی سنگ ؟

همه پوشش دهنده ها رنگ سنگتان را تغییر نمیدهند!

اگر نمیخواهـید رنگ سنگ تغییر کند پوشـش آغـشته کننده ای انتخاب

کنـید که فقـط مانـع از نفـوذ رطوبت شود.

همچنـین اسـتفاده از پوشـش تقویت کنـنده رنگ نیز برای ترمیم

خراشیدگی های احتمالـی حـین کار با رنگ توصیه می شود.