اهمیت ماستیک سنگ با کیفیت در تراورتن
۰۱
اسفند

اهمیت ماستیک با کیفیت در تراورتن

ماستیک سنگ برای پر کردن درزها و شکاف های موجود در سنگهـای

ساختـمانی استـفاده می شـود تا قبل از استـفاده نـهایـی آنـها اعم از

نمـای سـاختـمان یا قسمتـهای داخلی، سطحی صاف و یکدست و زیبا برای

سنگها به وجود بـیاورد و همچنین مانع از ورود آلودگی و اثرات جوی مخرب

بر روی سنگها شود. هرچه درز و شـکاف (تخلـخل) موجود در سطـح سنـگ

بیشتر باشد نیازمند ماستیک با کیفیت تری است.

سنگـهای تراورتـن به دلیل ساختار طبیعی و رسوبی خود ذاتـا دارای خلل و

فـرج طبیعـی هسـتند و هیـچ سنـگی از جنـس تراورتـن از ایـن موضـوع

مستـثنا نمی باشـد. تولید کننـدگان سنگ تراورتـن برای فرآوری سنـگ با

کیفیت نیازمند نوع با کیفیت تری از ماستیـک سنگ هستـند و در صورت

استـفاده از ماستـیک با کیفیت در سنـگهای خود از سنگ با کیفیت

بالاتری برخـوردار شده و همچنین از خطر شکستگی آن در امان خواهند

بود.