۱۰
بهمن

انواع هاردنرها برای محکم شدن سطح رزین کدامند؟

آمیـن ها Amine متنـوع تـرین مـاده برای محـکم شـدن سطح رزین شده و راهی برای تسهیل پیوند اجزای مولکولی سطح سنگ و رزین هستند. رزیـن هـای پلیمریـزه طیف گستـرده ای از خواص حرارتی و مکانیکی را عرضه میکنند. اگـرچـه کـلاسـهای دیـگری از تـرکیـبات ( به عـنوان مـثال، انیدریدها، رزینهای فنولیـک و اسیـدهای لوئیـس) به عنوان هاردنـر برای برخـی از کـارها استـفاده میشـوند اما وسعت عملکرد منتقل شده توسط هاردنر آمین بی همتاست!…

در انتخـاب بیـن هـاردنرهـایی که دارای مشخـصات و عمـلکرد پردازشی مشابه هستند نباید به تنهایـی به خاطر قیمـت پایین یک هاردنر آن را انتـخاب کرد بلکـه باید این را در نظر گرفـت که برای هر کیلو ماستیک چند گرم هاردنر مورد نیاز است!