چرا اکثر رزین های موجود به مرور زمان به سمت تغییر رنگ و زرد شدن میروند!
۰۲
آذر

چرا اکثر رزین های موجود به مرور زمان به سمت تغییر رنگ و زرد شدن میروند!

.

خوشبختـانه در رزین هـای آرکا استفـاده از مواد مهار کنـنده اشـعه UV و

تثبیت کننده هـا به طولانی شـدن عمر مفیـد و تاخیر در روند تغییر رنگ

به شدت کمک می کنند.

.

.

در نظـر داشتـه باشیـد که مواردی هماننـد: مـخلــوط کـردن غیـر اصـولی

نسـبت رزیـن استفاده غیر صحیح از لاک الکل برای ترمیم گرمـای بیـش از

حد و یا قرار گرفتن مداوم در معرض نور خورشید میتواند روند تغییر رنگ و

زردی را تسریع کند.