چرا به ماستیک با کیفیت نیاز داریم؟
۲۲
مرداد

چرا تولید سنگ به ماستیک کاری با کیفیت نیاز دارد؟

.

.

به طور کلی تمام سطوح سنگ طبیعی نیازمند ماستیک است .از آنجایی که

سنـگ به طور طبیـعی متخلخل است، دارای خلل و فرجطبیعی است و می

توانـدباکتـری هـا و ذرات و مایـعات را به خود جــذبکنـد که اگــرفرآیـند

ماستیـک کاری روی آنانجام نشـود به مـرور زمـان ازکیفیـت و حجـم آن به

شدت کـاسته می شود.

همچنیـن سنگـها به صورت طبیعـی دارای ناهمـواری هایـی هستند که با

ماستیـک کـاری می تـوان آنها را به سطـوح مورد نظـر تغیـیر شـکلداده و

از سـویی دیگـر، در مقـابل عـوارض محیطی آن را مورد حفاظتقرار داد.