ماستیک و کاربری آن در صنعت
۲۱
مرداد

ماستیک و کاربری آن در صنعت

شرایط محیط:

دمای سطح حداقـل ۳ درجه بالاتـر از نقطه شبــنم باشد، در آب و هـوای گـرم

دمــای مـواد قبــل از مخـلوط شــدن بایـد ۲۰ تا ۲۵ درجـه سانتـی گـراد باشـد.

 

(دمای سطح سنگ باید طوری باشه که نشه بیشتر از چند ثانیه دست روی سنگ بذاریم و

نگـــه داریـم) درغیر ایـن صـورت عمر مـفیـد در ظرف سرباز، خیـلی کوتاه می گردد.جهت

اطمینان ازسخت شدن پوشش دمای هوا و سطح باید بالاتر از ۱۰ درجـه سانتیگـراد باشـد.

 

آماده سازی سطح:

سطح مورد نظر باید به خوبی تمیز، خشک و عـاری از هرگونــه آلودگـی باشد.

 

روش اعمال:

۱- قبل از ماستیک کاری ، مطمئن شویـد که سطـح مورد نظر و تجهیزات کاملا

خشـک شــده اسـت و از هـرگونه آلایـنـده و ذرات چسبـنده پـاک شـده بـاشـد.

 

۲- نسبت ۰/۱ تا۰/۱۵ درصـد وزنی جزء اول، جزء سوم اضافه گردد و کاملا با هم مخلوط شوند. (آمین)

 

۳- نـسبـت ۳ درصـد وزنــی جــزء اول، هـاردنر بـرداشـته شود.(خمیر هاردنر).

۴- بوسیـله لیسه و کـاردک، دو جزء کاملا با هم مخلوط گردد.

 

۵- حداکثـر ۱۵ دقیـقه فرصـت دارید تا مخلـوط جزء اول و دوم را استفـاده کنید. در ضـمن جهت

حفـظ ایمنـی و سلامـت، مجـری محتــرم هنـگام استفــاده از ماســک مخصــوص و دستکـش

ایمنی اسـتفاده نمـوده و در محیطـی کـه تهویـه منـاسب دارد اقدام به اجـرا نماید.

 

۶- تمام سطح سـنگ را با ماستیـک پوشـش دهید تا مطمئن شویـد که سطح مـورد نظر غیـر

قابل نفوذ شده.