باتوجه به کاربری سنگ، باید از ماستیک متفاوتی استفاده کنید:
۲۰
مرداد

باتوجه به کاربری سنگ، باید از ماستیک متفاوتی استفاده کنید:

.

.

سنگ شما از چه نقطه جغرافیایی استخراج شده؟

آیـا سنـگ روی زمیـن ، دیـوار یا کـانتـر اسـت؟

آیا در آشپزخانه، لابی، حمام یا جای دیگر است؟

شانس ابتلاء سنگ به خردگی یا لکه پذیری چقدر است؟

.

قرار گرفتن در معـرض آب، روغن، مورد لمس قرار گرفـتن های مکرر توسط عبور مرور انسانها

یا حیوانـات اهـلی و غیره همه موارد ذکر شـده بایـد هنـگام انتـخاب محصـول مناسـب برای

محافظـت مورد توجه قرار بگیرند. به عنوان مثـال، یک سنـگ کف آشپزخانه مرمـر که روزانـه

مورد استفـاده قـرار می گیـرد، به یـک ماستـیک قوی نیـاز دارد که هم خاصیت دفع روغـن و

هم آب را داشتـه باشد،و یا شاید با توجه به استفاده آن سنگ در نقـطه ای دیگر فقـط ممکن

اسـت به یـک ماستیـک دافع آب احتیـاج داشته باشد. در نظر داشتـه باشید که برای حـفظ

درخشـش و محـافظت از سنگها با کاربریهـای ویژه و حسـاس ممکـن است به مشـاوره دقیق

تر و در اختیار گرفتن ماستیـکی با فرمـول ویژه نیـاز داشته باشید. به عنـوان مثـال هنـگـام

محافظت از سنـگ کف لابـی یک هتـل شـلوغ ، ساده انگـارانه است که به پولیـش معمولـی

اکتفا کرده، یا ماستیک عادی برای محافظت استفاده نمود.

در این مواقـع سنگـی که با کیفـیت ماستـیک پایـین یا غیر تخصصی آماده شده نه تنها با

سرعت بالایـی کیفیت خود را از دست میدهد بلکه زودتر کثیف شده و برای حفظ نظافـت و

درخشندگی به مراقبت بیشتـری نیاز دارد. از اطلاعات مشاورین پیج به صوـرت کاملا رایـگان

استفاده کنید. کافیست تماس بگیرید.