ارتباط سطح تخلخل سنگ و ماستیک مورد نیاز
۰۴
مرداد

ارتباط سطح تخلخل سنگ و ماستیک مورد نیاز

.

.

برای به دسـت آوردن یک ایـده کلی در مورد چگونـگی اثر پذیـری محیطـی سنـگ ، چندیـن

قطـره آب را روی سـطح سنگ قرار دهیـد و ببینید از بین رفتـن کامـل آب چقدر طول می کشد.

.

اگـر آب در کمـتر از یک دقیـقه از بیـن رفت ، سنـگ را بسـیار متخلخل در نظر بگیرید!

اگر۳ تا ۴دقیقه طول بکشد ، آن را متخـلخل در نظر بگیـرید.

.

اگر بیش از ۳ تا ۴ دقیقه طول بکشد، آن را کمـی متخلخـل در نظر بگیرید.

.

ایــن تســت ســاده، نشـانـگر خـوبـی از مقــدارماستـیـک مـورد نیـاز بـرای محافظت از کل سطح سنگ مورد نظر خواهد بود.

به عنوان مثال سنـگ هـای آهکی به طور کلـی از ضریـب جـذب بالاتـری نسبت به یک سنگ

مرمر پولیش شده برخـوردار است و یا اینکه سنگ آهک می تواند بسیـار جاذب باشد!

و البته

هرچه ضریب جذب بالاتر باشد ماستـیک زدن مناسب به اندازه کافی برای سنگ دشوارتر

خواهد بود! شما میتوانید از طریق تماس با کارشناسان ما ماستیک مناسب خود را با توجه به

نوع محصولتان انتخاب کنید.