تاثیر ضریب جذب سنگ در انتخاب نوع ماستیک
۳۰
تیر

تاثیر ضریب جذب سنگ در انتخاب نوع ماستیک

.

.

رزین، باعث افزایش استحکام سنگ های شکننده تر مـی شود و بنابرایـن

سنـگ های طبیـعی بیـشتـری را برای استفـاده فراهـم می آورد و دور ریـز

کمتری خواهیـد داشـت و این یعنی صـرفه جویی در تولید! همه سنگها به

یک شکل به وجود نمی آیند. اینکه چقـدر یـک سنـگ متخلخـل است و با

چه سرعتـی آب را جذب میکند ضریب جذب نامیده میشود.

.

این ضریب در انتخاب نوع ماستیک شما بسیـار مهم است…..

.

به عنوان مثال سنـگ های آهکـی به طور کلی از ضریـب جذب بالاتــری

نسبت به یک سنگ مرمر پولیش شده برخـوردار است و یا اینکه سـنگ

آهک میتواند بسیار جاذب باشد!

.

.

و البته هرچه ضریب جذب بالاتر باشد ماستـیک زدن مناسب به انـدازه

کافی برای سنگ دشوارترخواهد بود!

.

.

شما میتوانید از طریق تماس با کارشناسان ما ماستیک مناسب خود را با

توجه بهنوع محصولتان انتخاب کنید.