۲۱
مرداد

اعتبار سنجی و عقد قرارداد

پس از ملاقات و بررسی های اولیه در صورت رسیدن به تفاهم دو طرفه، اعتبار طرف دوم بررسی گشته و

تفاهمنامه ای جهت آغاز فعالیت مشترک امضا می گردد و دو طرف متعهد به انجام تعهداتشان می گردند.