۲۱
مرداد

تحویل و آغاز فعالیت

پس از عقد قرارداد میان مجموعه آرکا و نماینده انحصاری، اقلام مورد قرارداد با تضمین نمایده تحویل ایشان

می گردد و نماینده می تواند کار خود را آغاز کند. مجموعه آرکا در کنار تحویل اقلام به نماینده تبلیغات و اقلام

تبلیغاتی نماینده را نیز تامین می کند.