۲۱
مرداد

بازبینی و تمدید قرارداد

در طول مدت همکاری و قبل از پایان قرارداد، نحوه فعالیت نماینده بررسی می گردد و بنا به بازبینی های

انجام شده از طرف شرکت آرکا اقدام به تمدید یا پایان قرارداد نماینده می گردد.