۰۳
اردیبهشت

افشاری

سگمنتاشون با این که قیمتش خیلی نسبت به بقیه پایین تره سرعت برش خوبی داره و عمرشم خوبه .راضی بودم.