۰۳
اردیبهشت

یزدانی

الماسی که گرفتم زود دم می گیره و جنسش خیلی خوبه .دوباره سفارش دادم چون عمرشم بالا بود.